BG05M9OP001-1.003

„Ново работно място 2015“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд - www.eufunds.bg

Процедура за избор на изпълнител чрез Публична покана с предмет:

Доставка на оборудване, с четири обособени позиции:

Обособена позиция 1: Доставка на специализирано оборудване;

Обособена позиция 2: Доставка на аспирационна система - перално стопанство

Обособена позиция 3: Доставка на къртач

Обособена позиция 4: Доставка на леко товарен автомобил

по Проект: „Месторабота „Борд“ ЕООД – шанс за професионална реализация“, Договор BG05M9OP001- 1.003-2884-C01

1. Публична покана / PDF

2. Техническа спецификация / PDF

3. Методика за оценка на офертите / PDF

4. Изисквания към офертите / PDF

5. Образец на оферта / PDF

6. Образец на декларация на кандидата / PDF

7. Образец на договор / PDF

8 Списък на изпълнени договори за доставки (сходни) / PDF

9. Декларация за използване на подизпълнител / PDF

10. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител / PDF

 

Структурни фондове на ЕС

www.eufunds.bg

Copyright © 2017, Bord Ltd. Начало|За компанията|Финансова стабилност|Съоражения|Проекти|EU-Програми |Контакти